طرح های تحقیقاتی

طرح‌های مصوب سال ۹۴

  1. تولید و شناسایی نانوذرات طلای متصل به فولات طراحی شده برای هدفگیری سلولهای سرطانی و بررسی اثرات فتوترمال آنها در حضور باریکه لیزر بر رده های سلولی KB ، Hela و MCF 7 در شرایط in vitro و در مدل زنوگرافت موشهای Nude
  2. تمایز سلول های بنیادی عصبی برگرفته از اپیتلیوم بویایی به نورونهای شبه دوپامینرژیک بر روی داربست
  3. تمایز سلول های بنیادی عصبی برگرفته از اپیتلیوم بویایی به نورونهای شبه حرکتی بر روی نانوداربست
  4. تولید و شناسایی نانوذرات چند منظوره اکسید آهن پوشیده شده با طلا و مطالعه آثار آنها در حضور باریکه لیزر بر رده سلولی KB
  5. بررسی اثرات نانوذرات طلا متصل به فولات طراحی شده برای هدفگیری سلول‌های سرطانی بر میکروتوبول

 

طرح‌های مصوب سال ۹۵

  1. شبیه سازی دینامیک حرارت ایجاد شده توسط لیزر پیوسته بر روی نانوذرات مغناطیسی پوشیده شده با طلا در هایپرترمیای سرطان پروستات
  2. تمایز سلول‌های بنیادی ژله وارتون با سلول‌های بنیادی عصبی برگرفته از اپیتلیوم بویایی در تمایز به نورون‌های شبه حرکتی بر روی داربست
  3. تمایز سلول‌های بنیادی ژله وارتون با سلول های بنیادی عصبی برگرفته از اپیتلیوم بویایی در تمایز به نورون‌های شبه دوپامینرژیک بر روی داربست
  4. بررسی سمیت، خواص ضدسرطانی و اثرات جانبی کمپلکس‌های جدید سنتزی پالادیومی و پلاتینی بر ساختار پروتئین حامل آلبومین و سلول‌های سرطان کولون